Η dlk προσφέρει

ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών µε σκοπό την ταχύτερη, αρτιότερη, αξιόπιστη και οικονοµική εξυπηρέτηση των πελατών της

Hard
Services
2 1 3 4 5 6 7 8 9
Soft
Services
2 1 3 4 5 6 7 8 9
Συνολική
Διαχείριση Κτιρίων
2 1 3 4 5 6 7 8 9
Υπηρεσίες
Εστίασης
2 1 3 4 5 6 7 8 9

Hard Services

Η dlk διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, τεχνογνωσία και εµπειρία για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης υψηλού επιπέδου, προτείνοντας και εφαρµόζοντας εξατοµικευµένες λύσεις, σύµφωνα µε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι κύριες τεχνικές υπηρεσίες που παρέχει είναι :

Κλιµατισµός, εξαερισµός, θέρµανση

 • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, εξαερισμού, θέρμανσης
 • Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων κλιµατισµού, εξαερισµού, θέρµανσης
 • Τήρηση αρχείου συντηρήσεων και επισκευών

Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης

 • Μελέτη και εγκατάσταση συστηµάτων πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης
 • Συντήρηση συστηµάτων πυρανίχνευσης και καταιονισµού
 • Έλεγχος πινάκων πυρανίχνευσης και εξοπλισµού πυρόσβεσης
 • Εκτέλεση δοκιµών
 • Έλεγχος, συντήρηση και αναγόµωση φορητών πυροσβεστήρων
 • Επιθεώρηση και συντήρηση πυροσβεστικών φωλεών και δικτύου νερού
 • Εκπαίδευση στη χρήση των πυροσβεστήρων
 • Τήρηση αρχείου συντηρήσεων και επισκευών

Ανελκυστήρες – συστήματα ανύψωσης

 • Επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή μηχανικών και υδραυλικών ανελκυστήρων
 • Λειτουργικός έλεγχος και ρύθμιση μηχανισμών
 • Λίπανση και καθαρισμός μηχανοστασίων, φρεατίων, τροχαλιών και λοιπών εξαρτημάτων
 • Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών και µηχανικών συστηµάτων ανύψωσης
 • Τήρηση αρχείου συντηρήσεων και επισκευών

Υδραυλικές & αποχετευτικές εγκαταστάσεων

 • Μελέτη και επέκταση δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
 • Επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή δικτύου σωληνώσεων
 • Έλεγχος και συντήρηση αντλιών
 • Καθαρισμός και επιδιόρθωση σχαρών, στραγγιστηριων, φρεατίων και υδρορροών
 • Έλεγχος καλή παροχετευτικότητας των δικτύων
 • Τήρηση αρχείου συντηρήσεων και επισκευών

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

 • Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων
 • Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης κτιρίου (BMS)
 • Συντήρηση ηλεκτρολογικών γραµµών και δικτύου τροφοδοσίας ρεύµατος
 • Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων
 • Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS)
 • Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
 • Επέκταση δικτύων τροφοδοσίας
 • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Data – Voice
 • Μελέτη και εγκατάσταση συστηµάτων συναγερµού και CCTV
 • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης (Access control)
 • Έλεγχος και πιστοποίηση συστημάτων Data – Voice
 • Έλεγχος και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
 • Τήρηση αρχείου συντηρήσεων και επισκευών

Κτιριοδομικές – Οικοδομικές Εργασίες

 • Μελέτη διαμόρφωσης χώρου
 • Επεκτάσεις και ανακαινίσεις χώρων
 • Προληπτική και διορθωτική συντήρηση δομικών στοιχείων
 • Προληπτική και διορθωτική συντήρηση δαπέδων, κουφωμάτων και λοιπού οικοδομικού εξοπλισμού
 • Μονώσεις – στεγανώσεις – πυροφραγές
 • Χρωματισμοί και επιδιορθώσεις στοιχείων
 • Τήρηση αρχείου συντηρήσεων και επισκευών

Soft Services

Υπηρεσίες Καθαρισμού

Η dlk μέσω του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού της, παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού υψηλού επιπέδου, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της, εξασφαλίζοντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Επαγγελματικό καθαρισμό γραφειακών και εμπορικών εγκαταστάσεων
 • Επαγγελματικό καθαρισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Γενικούς και τακτικούς καθαρισµούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Εργοταξιακούς καθαρισμούς
 • Απολυμάνσεις – ιοκτον χώρων και ιδιαίτερα χώρων υγιεινής και εστίασης
 • Καθαρισµούς µοκετών
 • Συντήρηση και προστασία δαπέδων
 • Καθαρισμούς και αδιαβροχοποίηση δαπέδων
 • Κρυσταλλοποίηση µαρµάρων και µωσαϊκών
 • Καθαρισµούς χώρων στάθµευσης
 • Αποκοµιδή απορριµµάτων
 • Γενικοί καθαρισµοί υαλοπινάκων και πλαισίων
 • Ειδικοί καθαρισμοί graffiti
 • Οικολογικοί – βιολογικοί καθαρισμοί

Συντήρηση Πρασίνου

 • Μελέτη και διαμόρφωση χώρων πρασίνου (αρχιτεκτονική τοπίου)
 • Συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων πρασίνου (κούρεµα, κλάδεµα, φυτοπροστασία, λίπανση)
 • Καθαρισµός κήπων και αποψιλώσεις
 • Διάγνωση των ασθενειών των φυτών και εφαρμογή θεραπειών
 • Εγκατάσταση και έλεγχος αρδευτικού συστήµατος
 • Φυτεύσεις δένδρων, θάμνων και φυτών

Η dlk απασχολεί εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο αναλαμβάνει την μελέτη και την εφαρμογή λύσεων σχετικά με τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και με τις εργασίες απεντόμωσης – μυοκτονίας των εγκαταστάσεων

Μυοκτονία-Απεντόμωση

 • Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης και τοποθέτηση δολωματικών σταθμών
 • Απεντόμωση για ιπτάμενα και έρποντα έντομα
 • Μυοκτονία για την καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού
 • Φιδοαπώθηση
 • Απώθηση πτηνών
 • Τήρηση φακέλου απεντόμωσης – μυοκτονίας και πιστοποίηση εφαρμογών

Υπηρεσία πλυντηρίου οχημάτων

Η dlk παρέχει υπηρεσίες πλυντηρίου οχημάτων, χρησιμοποιώντας πρώτης εξοπλισμό και αναλώσιμα. Ειδικότερα η εταιρεία μας αναλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Μελέτη και κατασκευή πλυντηρίου οχημάτων
 • Εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού πλυσίματος
 • Διάθεση υπαλλήλου για το εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων
 • Βιολογικοί καθαρισμοί
 • Κατάρτιση τακτικού προγράμματος καθαρισμών των οχημάτων

Προμήθειες αναλωσίμων ειδών

Η dlk μέσω του δικτύου που έχει δημιουργήσει με συνεργαζόμενες εταιρείες παραγωγής καταναλωτικών ειδών, δύναται να προμηθεύσει τους πελάτες της με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων τους. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • Προµήθεια εξοπλισµού γραφείων
 • Προµήθεια αναλώσιµων
 • Προµήθεια και εγκατάσταση συσκευών για χώρους υγιεινής και κουζίνας
 • Προµήθεια αναλώσιµων για χώρους υγιεινής και κουζίνας

Συνολική Διαχείριση Κτιρίων

Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Η dlk μεριμνά για την συνολική διαχείριση των εγκαταστάσεων των πελατών της, οργανώνοντας πλήρως τις απαραίτητες διαδικασίες και ελέγχοντας τις δαπάνες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου. Ειδικότερα φροντίζει για:

 • Τακτική επιθεώρηση των κοινόχρηστων χώρων
 • Οργάνωση τακτικών συναντήσεων για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων και επίλυση διαφόρων θεμάτων (προγραμματισμός εργασιών, αναβάθμιση κτιρίου, λειτουργικά ζητήματα)
 • Οργάνωση διαδικασιών εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Είσπραξη από τους ενοίκους και πληρωµή όλων των δαπανών, εισφορών και όλων των εξόδων που σχετίζονται µε τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των κοινοχρήστων
 • Συγκέντρωση κάθε στοιχείου από ενδιάµεσους µετρητές και τιµολόγια συνεργείων, υλικών, αµοιβών τρίτων και κάθε άλλης δαπάνης, για την έκδοση των λογαριασµών δαπανών (κοινοχρήστων)
 • Σύναψη συµφωνητικών µε εξειδικευµένα συνεργεία
 • Υπολογισµός δαπανών θέρµανσης, παραγγελία-παραλαβή πετρελαίου
 • Σύνταξη και παράδοση λογαριασµών δαπανών (κοινοχρήστων) στους µισθωτές
 • Είσπραξη των οφειλών που προκύπτουν από τους λογαριασµούς δαπανών
 • Δηµιουργία και τήρηση αποθεµατικού
 • Παρακολούθηση δαπανών και εισπράξεων, τήρηση βιβλίου ταµείου και φακέλου αποδείξεων/δαπανών
 • Επικοινωνία µε τις δηµοτικές Αρχές και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εφόσον και όταν απαιτείται

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Η dlk προσφέρει μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, η απασχόληση των οποίων είναι υποχρεωτική για κάθε εταιρεία, ανάλογα με το μέγεθός της, σύμφωνα με τον Ν.3850/2010. Ειδικότερα:

Τεχνικός Ασφαλείας

 • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας.
 • Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
 • Συμβουλεύει όσον αφορά στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
 • Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Ιατρός Εργασίας

 • Συμβουλεύει στη λήψη μέτρων προστασίας, στη διευθέτηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας, καθώς και στην οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών.
 • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας, επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας και αναφέρει στον εργοδότη τυχόν παραλήψεις.
 • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο της υγείας των εργαζομένων μετά την πρόσληψή τους, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά τις αλλαγές θέσεων εργασίας.
 • Εκτιμά την καταλληλότητα του κάθε εργαζόμενου για τη συγκεκριμένη εργασία και εκδίδει ατομική βεβαίωση καταλληλότητας για εργασία, την οποία γνωστοποιεί στον εργοδότη.
 • Διερευνά τα αίτια των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία.
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους της εργασίας τους και τους τρόπους πρόληψής τους.

Yπηρεσίες εστίασης

Η dlk υπό το brand name Uffici διαχειρίζεται καταστήματα εστίασης – καφέ, εντός γραφείων και εργοστασίων.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη και κατασκευή χώρου
 • Εξοπλισµό και διακόσµηση χώρου
 • Λειτουργία χώρου

Το Uffici έχει πιστοποιηθεί µε τα πρότυπα ISO 9001, 22000 & 14001, όσον αφορά τη διαχείριση καταστηµάτων εστίασης, ενώ έχει λάβει και την πιστοποίηση Safe Guard που αφορά στην πρόληψη για τη µετάδοση της Covid-19.

Επιπλέον, έχει αξιολογηθεί από την εταιρεία EcoVadis για την ποιότητα του συστήµατος διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διαθέτει και των 15 πρακτικών που εφαρµόζει.

Eπισκεφθείτε τη σελίδα μας εδώ